Videopsykologi: Økt fleksibilitet og tilgjengelighet for klientene

Videokonsultasjoner skal bidra til å øke tilgjengeligheten og fleksibiliteten for de som har behov for psykologhjelp. 

SOS International har ambisjoner om å være til stede der klientene er og innrette tjenestene etter klientenes behov. I den forbindelse har vi introdusert videokonsultasjoner som en del av den psykologiske behandlingen.

Videokonsultasjoner er en ny plattform og et supplement til de eksisterende behandlingsplattformene som samtidig gjør det mulig å tilby forskjellige behandlingspakker med en kombinasjon av fysiske, telefon– eller videobaserte konsultasjoner.

Barrierer brytes
Det kan være flere mentale, fysiske eller logistiske barrierer for å oppsøke psykologisk behandling, blant annet at man kan være fysisk forhindret i å møte opp, eller at man bor i et område hvor det er lang reisetid til nærmeste behandlingssted. For noen kan det også være mentalt vanskelig å forlate sine vante omgivelser.

Ved å tilby videokonsultasjoner, enten helt eller delvis, blir behandlingen mer fleksibel, og den kan gjennomføres når det passer klienten best. Det er enklere og kan gi raskere tilgang, og det bidrar til å gjøre det enklere å motta behandling for en del klienter.

Videokonsultasjoner kan også bidra til å redusere eventuell ventetid for klienter som har behov for å konsultere en psykolog innen et spesialområde. Hvis ekspertisen er tilgjengelig i SOS Internationals nettverk, men ikke finnes i klientens nærområde, kan vi dermed styrke vår match mellom psykolog og klient ved å gjøre den tilsvarende behandlingen tilgjengelig gjennom videokonsultasjoner.

Hvem får tilbud om løsningen?
Løsningen kan prinsipielt tilbys til alle, men kan med fordel benyttes i sammenhenger hvor det er snakk om lettere til moderate psykologiske problemstillinger. Samtidig er det vår erfaring at videokonsultasjonene med stor fordel kan benyttes i forbindelse med rådgivning rettet mot preventive og oppfølgende innsats og forløp. Det er dessuten mulig å benytte videokonsultasjoner som et direkte supplement til den ordinære behandlingen, for eksempel før eller etter fysiske konsultasjoner hvor psykolog og klient møtes.

SOS Internationals fagpersonale foretar alltid en grundig screening av alle henvendelser, og metoden foreslås brukt når dette anses som faglig forsvarlig i en samlet behandlingsplan.

De klientene som så langt har benyttet seg av muligheten for videokonsultasjoner, har gitt positive tilbakemeldinger om den supplerende behandlingen via video. 

Fjernbehandling blir mer og mer vanlig
Psykologi og terapeutisk klinisk utveksling har hittil vært holdt tilbake grunnet manglende teknologiske muligheter og for dårlig teknisk kvalitet. Det har derfor vært en stor utfordring å gjennomføre behandling via video. I takt med at teknologien er blitt vesentlig forbedret, har den vunnet mer og mer innpass. Erfaringer fra en nylig, større studie i Finland og Sverige har vist at fjernbehandling, som for eksempel videokonsultasjoner med en psykolog, gir svært positive resultater.   

Som en del av vårt mål om å styrke det totale behandlingstilbudet ruller SOS International ut videobehandling og videorådgivning i nærmeste fremtid, til fordel for både kunder og sluttbrukere. Muligheten har vært tilgjengelig på det svenske markedet i en periode, men tilbys nå også på de andre nordiske markedene. 

Les også: Flere værktøy i kampen mot stress

Les mer om SOS Internationals helsetjenester her

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!