VILLKOR FÖR VÄGASSISTANS TILL KONSUMENT

Updated 02 12 2022

Dessa villkor gäller för avtal om vägassistans som ingås med SOS International AB (SOS International) både när kunden inte har en giltig försäkring eller annat vägassistansavtal, som täcker tjänsten, och när kunden väljer att själv köpa och betala för tjänsten. Villkoren gäller även vid eventuella köp av t.ex. reservdelar på skadeplatsen.

1 ALLMÄNT

SOS International kan tillhandahålla vägassistanstjänster i Sverige och utomlands (i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet) samt vid behov och tillgänglighet även erbjuda mot en kostnad vissa reservdelar och påfyllningsvätskor. Efter särskild överenskommelse kan SOS International även tillhandahålla tjänsterna i andra länder. Vägassistanstjänsterna levereras av SOS Internationals bärgningsnätverk i Sverige och via SOS Internationals samarbete med andra larmcentraler i utlandet.

Vägassistanstjänster kan endast utföras på väg och andra områden som omfattas av trafikförordningen eller andra regler om färd på annans mark eller motsvarande regler i utlandet och förutsatt att området är tillgängligt och framkomligt för assistansfordonet.


2 VÄGASSISTANSSUPPDRAGET

SOS International avklarar initialt vilken vägassistanstjänst kunden behöver. Vägassistansuppdraget kan t.ex. innebära starthjälp, hjulskifte, lagning av punktering, låsöppning, bränsleleverans, tillfällig nödreparation, fridragning eller bärgning av fordonet enligt kundens instruktioner. 20 minuters arbete på skadeplatsen ingår i tjänsten. Om arbetet på skadeplatsen tar längre tid kan kostnader för ytterligare tid debiteras av SOS International.

Uppdrag avseende bärgning avslutas när fordonet har lämnats på verkstad eller annan avtalad plats.

SOS International förbehåller sig rätten att avslå en begäran om vägassistanstjänster.

3 PRISER

Priset för vägassistansuppdraget beräknas utifrån kundens uppgifter vid beställningen och beror bl.a. på fordonstyp, eventuella konstruktionsmässiga förändringar på fordonet, avstånd mellan bärgningsstationen, skadeplats, avlämningsplats och assistansfordonets körsträcka vid återkörning till stationen samt tid på dygnet, eventuellt behov av extrapersonal eller specialutrustning som normalt inte följer med i assistansfordonet, inklusive eventuellt TMA-fordon (energiupptagande påkörningsskydd, som i vissa fall är ett lagstadgat krav) mm.

Vissa kostnader kan först beräknas när bärgaren är på skadeplatsen och kan bedöma behovet av t.ex. TMA-fordon. I så fall kan SOS International kräva ytterligare betalning från kunden.

Eventuella utgifter till tredje part i samband med vägassistansen, inklusive utgifter till reservdelar och bränsle, städning, uppställning, samt eventuella bro- och färjeavgifter, kommer att debiteras kunden av bärgaren.

Om det visar sig att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kommer priset för den överenskomna vägassistanstjänsten att justeras och SOS International kan kräva ytterligare betalning från kunden.

Utöver priset för vägassistansuppdraget kan det tillkomma avgifter i samband med vissa betaltjänster i enlighet med tillämplig lag. Information om gällande avgifter finns i så fall på SOS Internationals hemsida.

3.1 RESERVDELAR
Uppgift om pris för eventuella reservdelar och påfyllningsvätskor som finns tillgängliga för köp på skadeplatsen ges av bärgaren på begäran.

4 BETALNING

Betalning sker med betalkort alternativt mobilbetalning vid beställning. De vanligaste betalkorten kan användas.

Länk till informationssida om cookies vid betalning i Dibs App, en tjänst tillhandahållen av Nets hittar du här Cookie Policy SE

När betalningen har genomförts skickas ett kvitto via e-post.

5 KUNDUPPGIFTER M.M.

SOS International samlar in kunduppgifter och andra relevanta personuppgifter i samband med kundens beställning av vägassistansuppdraget.

Läs mer om hur SOS International behandlar personuppgifter på SOS Internationals hemsida.

6 ANSVAR OCH ANSVARSSBEGRÄNSNING

SOS International ansvarar för skada enligt tillämplig svensk lag med de begränsningar som följer av dessa villkor.

SOS International är endast ansvarig för skador eller förluster som kan hänföras direkt till de av SOS International utförda tjänster i samband med vägassistansuppdraget. SOS International ansvarar inte för förlust av vinst, intäktsförlust eller annan indirekt skada eller följdförlust.

SOS Internationals samlade ansvar till följd av ett vägassistansuppdrag är begränsat till 5 miljoner kr.

Skadeståndsanspråk ska meddelas skriftligen inom skälig tid efter vägassistansuppdraget blev utfört, dock senast 2 månader efter avslutat assistansuppdrag.

7 ÅNGERRÄTT

Om kunden är konsument gäller en ångerrätt enligt distansavtalslagen, vilket innebär att kunden kan ångra sitt köp inom 14 dagar från beställning av vägassistansuppdraget. Ångerrätten gäller dock inte när vägassistansuppdraget har fullgjorts på kundens begäran. Ångerrätten gäller inte vid kontantköp av reservdelar på skadeplatsen i samband med assistansuppdraget.

Om vägassistansuppdraget har påbörjats innan kunden utövar sin ångerrätt ska kunden betala en proportional andel av det avtalade priset för de vägassistanstjänster som har utförts.

För att utöva sin ångerrätt ska kunden meddela detta till SOS International. Om kunden skickar ett skriftligt meddelande, t.ex. ett brev eller e-postmeddelande, räcker det om meddelandet skickas inom ångerfristen.

Meddelande om utövande av ångerrätten skickas till SOS International AB, Box 608, 182 16 Danderyd eller via e-post till stockholm@sos.eu. Kunden kan för detta ändamål använda den standardblankett för utövande av ångerrätten som finns på sista sidan i dessa villkor eller formuläret som finns på SOS Internationals hemsida.

8 FEL PÅ RESERVDEL

Vid fel på reservdel som kunden har köpt på skadeplatsen i samband med vägassistansuppdraget gäller tillämplig lag, bl.a. konsumentköplagen om kunden är konsument.

Reklamationen skall ske gentemot bärgaren som reservdelen köptes av.
Kunden ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes.

9 FORCE MAJEURE

SOS International är inte ansvarig för att fullgöra sina skyldigheter att tillhandahålla avtalade vägassistanstjänster om det beror på force majeure eller andra oförutsedda hinder eller svårigheter, vilka ligger bortom SOS Internationals kontroll.

Force majeure inkluderar t.ex. naturkatastrofer, extrema väder- och trafikförhållanden, cyberattacker, fel eller avbrott i allmän internet- eller telekommunikation, epidemier, krigshandlingar, terrorism, upplopp och uppror, myndighetsingripanden, eldsvåda, strejk, lockout, blockad och andra arbetsmarknadskonflikter, eller brister och uteblivna leveranser från SOS Internationals sedvanliga underleverantörer av nämnda orsaker.

10 ÄNDRING AV VILLKOR
SOS International kan ändra dessa villkor när som helst med verkan från publicering på SOS Internationals hemsida.

11 KLAGOMÅL

Om kunden inte är nöjd med vägassistansuppdraget kan kunden klaga till SOS International AB, Box 608, 182 16 Danderyd eller via e-post till stockholm@sos.eu

Om kunden är konsument kan klagomål även skickas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm via www.arn.se eller till EU-kommissionens online-portal för klagomål (ODR-portal) via http://ec.europa.eu/odr. Detta är särskilt relevant om kunden är konsument och bosatt i ett annat EU-land. Vid inlämning av ett klagomål via ODR-portalen ska SOS Internationals e-postadress stockholm@sos.eu anges.

12 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Tvist som uppstår i samband med vägassistansuppdraget ska avgöras i allmän domstol och enlig svensk lag. Om kunden inte är konsument ska tvisten avgöras med Stockholms Tingsrätt som första instans.

Ladda ner SOS Internationals produktvillkor här

Kontakta SOS International