Medicinsk förhandsbedömning

Täcker din försäkring för sjukdom under resa?

Om du har en kronisk sjukdom eller har skadat dig innan du ska ut och resa kan du med hjälp av en medicinsk  förhandsbedömning få reda på om reseförsäkringen ger dig ett normalt försäkringsskydd om du skulle behöva medicinsk hjälp under resan. 

Reseförsäkringen täcker alltid akut uppkomna skador eller sjukdomar.

Innan du startar, vänligen ha följande information redo::

 • Information om den resa du ska åka på
 • Relevanta dokument/journalanteckningar från läkare eller sjukvårdsinrättningar (kan komma att behöva bifogas)
 • ​Försäkringsnummer

 

Start medicinsk förhandsbedömning

Generella riktlinjer för Medicinsk Förhandsbedömning

Om du har en kronisk sjukdom eller har skadat dig innan du ska ut och resa kan du med hjälp av en medicinsk förhandsbedömning få reda på om reseförsäkringen ger dig ett normalt försäkringsskydd om du skulle behöva läkarhjälp.

När behöver jag en medicinsk förhandsbedömning?
Om du är kroniskt sjuk eller om du behandlas för en sjukdom eller skada innan avresan, finns det risk för att försäkringen inte täcker behandlingskostnaderna för denna sjukdom eller skada. Reseförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Vad innebär försäkringsskyddet?

 • Vid en medicinsk förhandsbedömning tittar man på vilken behandling du har fått för din sjukdom under de tre senaste månaderna innan planerat avresedatum. Bedömningen kan ge två olika utfall:
 • Fullt försäkringsskydd: Din sjukdom indikerar inte att det föreligger ett vårdbehov och försäkringen täcker eventuella behandlingskostnader relaterade till din sjukdom.
  Delvis täckning: Det föreligger ett vårdbehov för sjukdomen och försäkringen täcker inte eventuella behandlingskostnader relaterade till din sjukdom

Gäller den medicinska förhandsbedömningen om mitt tillstånd förändras?
En förändring av ditt tillstånd efter en förhandsbedömning kan påverka om resultatet fortfarande gäller. Därför krävs det en ny bedömning om ditt tillstånd förändras. Ditt tillstånd anses ha förändrats om du:

 • Ändrar medicineringen
 • Får ny behandling
 • Genomgår nya undersökningar
 • Skrivs in för operation eller annan behandling.

Delvis täckning, kan jag resa?
En medicinsk förhandsbedömning gäller endast din redan kända sjukdom. Försäkringen ger därför ett normalt skydd för akut sjukdom eller olycksfall som inte har något samband med din redan kända sjukdom. Om du befinner dig inom EU ska du ta med dig det blå EU-sjukförsäkringskortet som garanterar att du får behandling på lika villkor som medborgarna i det aktuella landet.

Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Delvis täckning, jag vill avbeställa!
Om du kan göra en avbeställning efter en medicinsk förhandsbedömning som resulterat i delvis täckning beror helt och hållet på dina försäkringsvillkor – inte på förhandsbedömningen. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Min läkare säger att jag kan resa. Behöver jag fortfarande en medicinsk förhandsbedömning?
Ja. Din läkare undersöker om du klarar av att göra en resa – inte om din sjukdom innebär en större risk för att du kommer att behöva behandling under din resa.

Jag är gravid. Behöver jag en medicinsk förhandsbedömning?
Graviditet är inte en sjukdom, men om du har en riskgraviditet eller behandlas för komplikationer under graviditeten bör du genomföra en medicinsk förhandsbedömning. Tänk på att du inte får flyga från och med graviditetsvecka 36. Det är också viktigt at kontrollera försäkringsvillkoren innan utresa då många försäkringar har en begränsning för vilken graviditetsvecka som är satt som bortre gräns.

Vad händer om jag inte har genomgått en medicinsk förhandsbedömning och ändå får behov av behandling för en sjukdom som jag hade innan resan?
När SOS Internationals larmcentral får in en anmälan om sjukdom eller skada bedömer vi alltid om sjukdomen eller skadan är akut eller relaterad till en sjukdom som du hade innan resan. Om situationen är oklar måste förhållandena redas ut innan vi kan garantera betalning för eventuell behandling.

Medicinsk förhandsbedömning är därför både en service och en säkerhet för dig som har en långvarig och komplicerad sjukdomsbehandling. Den innebär nämligen att våra läkare snabbt kan ge dig en betalningsgaranti vid akut sjukdom eller skada utan att behöva reda ut oklara förhållanden.

Se hur du kan starta din medicinska förhandsbedömning

När kan jag få en medicinsk förhandsbedömning?
Du kan först få en förhandsbedömning när det är mindre än två månader kvar tills du ska resa. Alla frågor angående täckning vid avbeställningsförsäkring på grund av kronisk eller existerande sjukdom, riktas till ditt reseförsäkringsbolag.
 
Varför bör man göra en medicinsk förhandsbedömning innan man reser?
En reseförsäkring täcker normalt bara akut uppkommen sjukdom och skada. En medicinsk förhandsbedömning ger dig svar på om du kan få täckning för dina utgifter för behandling av din kroniska eller existerande sjukdom på resan. Detta är en service och säkerhet för dig om ditt tillstånd skulle förvärras på resan. Våra läkare på larmcentralen kommer då snabbt kunna lösa oklarheter angående betalning av utgifter för behandling samt ställa en betalningsgaranti till behandlingsstället.

När kan jag få användning av en medicinsk förhandsbedömning?

 • Om du har en kronisk eller existerande sjukdom och har fått ny eller akut behandling mindre än tre månader före avresa.
 • Om din medicinering har ändrats mindre än tre månader före avresa.
 • Om du har fått en ny sjukdom konstaterad mindre än tre månader före avresa.
 • Om du har fått behandling för en skada mindre än tre månader före avresa.
 • Om du väntar på undersökning eller operation.

Det är SOS Internationals läkare som bedömer hur du kommer täckas av reseförsäkringen. Det som avgör kan vara:
 
Full täckning
Du täcks av reseförsäkringen för utgifter och behandling av akut uppkommen sjukdom samt skada och utgifter för behandling av din kroniska eller existerande sjukdom.
 
Reservation gällande täckning
Du täcks bara av reseförsäkringen för utgifter för behandling av akut uppkommen sjukdom och skada på resan. Utgifter relaterade till reservationen kommer inte att täckas av reseförsäkringen.

Hur länge gäller min medicinska förhandsbedömning?
Din medicinska förhandsbedömning gäller bara för pågående resa. Om du ska på flera resor inom de närmaste två månaderna kan vi göra en samlad bedömning.

Om ditt tillstånd ändras innan avresan?
Om du har fått en medicinsk förhandsbedömning och det sker ändringar innan avresedatumet, som t.ex. leder till sjukvårdsbehandling eller ändring av medicinering ska du kontakta oss igen för att få en ny bedömning.

Kan/får jag resa trots reservation gällande täckningen?
Det är inte SOS International som bestämmer om du får resa. Vi utför bara en riskbedömning gällande täckningen i din reseförsäkring. Du bestämmer själv om du vill resa trots reservation gällande täckningen.

Reser du inom EU/EES-länderna kan du ta med ditt blå EU-sjukförsäkringskort (EHIC), som fås via försäkringskassan eller beställs via www.forsakringskassan.se. Kortet garanterar att du får behandling på samma villkor som det aktuella landets medborgare. Kontakta Försäkringskassan för närmare information.

Avbeställning
Om du inte vill genomföra resan efter att du fått en reservation gällande täckningen, och vill veta om du täcks av din avbeställningsförsäkring, ska du ta direktkontakt med ditt reseförsäkringsbolag.

Graviditet
Som gravid är det inte nödvändigt att genomföra en medicinsk förhandsbedömning. De flesta privata reseförsäkringar täcker till och med 28:de graviditetsveckan. Om det varit komplikationer under din graviditet (blödningar, extraordinära skanningar, sjukskrivning eller liknande), ska du dock genomgå en förhandsbedömning.
 
Jag har inte fått någon medicinsk förhandsbedömning innan avresa
Om din kroniska/existerande sjukdom förvärras på resan och du inte har fått någon bedömning innan avresan kommer vår läkare på SOS Internationals larmcentral att bedöma om dina utgifter för behandling kommer att täckas.

Om SOS Internationals onlinelösning

SOS Internationals onlinelösning för medicinsk förhandsbedömning har utarbetats i samarbete med SOS Internationals läkare och ger information om din försäkringstäckning baserat på de svar du avger.

Den bygger på algoritmer där frågorna styrs av de besvär eller den diagnos du uppgivit och där dina svar kontinuerligt utgör grunden för nästa fråga.

När frågeserien är klar beräknar systemet automatiskt ut huruvida din försäkring ger hel eller delvis täckning vid ev. sjukdom under din utlandsvistelse baserat på dina tidigare svar.

Om bedömning av täckningsgrad inte kan göras omedelbart kommer du antingen att kontaktas av SOS International eller bli ombedd att lämna ytterligare information. Under hela processen har du när som helst möjlighet att begära en manuell behandling av din medicinska förhandsbedömning.

Om du har frågor om onlinelösningen, eller inte vill använda onlinelösningen, är du välkommen att kontakta oss via telefon.

Obs! Om du har skyddad identitet rekommenderar vi att du inte använder online-lösningen utan kontaktar oss via telefon i stället.

Du hittar vår kontaktinformation för medicinsk förhandsbedömning på fliken "Kontakta os".

SOS International behandlar dina personuppgifter för ditt försäkringsbolags räkning.

Du kan hitta mer information om hur ditt försäkringsbolag behandlar dina personuppgifter på företagets hemsida.

 

 

 

 

 

 

Har du frågor till ett ärende som SOS International behandlar kan du kontakta Predeparture:

Telefon: +46 (0)8 5051 4088

Öppetider: Kl. 8-16

 

Väntetid vid samtal            

På olika tidpunkter på dagen har vi mer eller mindre att göra och du kan därför uppleva extra väntetid när du ringer till oss.

Nedan kan du se när det är lättast att nå oss på telefon.                                 

Kl. 9-10:   Mycket hög belastning
Kl. 10-12: Hög belastning
Kl. 12-16: Mindre hög belastning

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!