Object reference not set to an instance of an object.

Miljöpolicy

Mobility Division

Syftet med och omfattningen av denna policy är att säkerställa att SOS International ständigt strävar efter att förbättra företagets miljöledningssystem och övergripande miljöprestanda inom SOS Internationals Mobility Division. Tillämpningsområdet för miljöledningssystemet omfattar därför all verksamhet och alla berörda parters intressen (både interna och externa) som härrör till SOS Internationals tjänster inom vägsassistans. Dessutom säkerställer policyn att ledningen lever upp till sitt åtagande att styra vår miljöpåverkan på ett effektivt sätt.

Vår policy kommuniceras ut till alla medarbetare, kunder, leverantörer och andra externa intressenter via vår hemsida och via relevanta nyhetsbrev. Vår miljöpolicy fastställer ramarna för vårt åtagande att skydda miljön.

SOS International förbinder sig till att uppfylla fastställda miljökrav och att sträva efter att ständigt förbättra sitt miljöledningssystem för att förbättra sin miljöprestanda. SOS miljöledningssystem anger hur vi ska kontrollera och styra vår miljöpåverkan. Dessutom anger ledningssystemet både risker och möjligheter gällande våra intressenters intressen, samt miljömässiga aspekter gällande vår verksamhet, våra produkter och våra tjänster.

Vårt miljöarbete avser följande nyckelområden:

  • Miljömässiga krav för daglig verksamhet
  • Miljömässiga krav för nätverk och leverantörer
  • Miljömässiga krav för SOS bärgningsstationer
  • Miljö, hälsa och säkerhet
  • Avfallshantering, inklusive återvinning
  • Energiförbrukning på våra kontor

SOS International inhämtar och rapporterar regelbundet data baserade på nyckelindikatorer, vilket främjar våra miljömål och vår strategi. Vi hanterar och justerar aktivt vårt miljöarbete och våra åtgärder för att uppfylla våra miljömässiga mål och målsättningar. Dessutom säkerställer vi att vi följer upp våra miljömässiga mål och målsättningar. Miljöpolicyn omfattar även miljöfaktorerna i SOS International Uppförandekod och SOS International Uppförandekod för leverantörerer.

Våra leverantörer måste följa vår Uppförandekod för leverantörer och vi tar alltid miljömässig påverkan med i beräkningarna vid valet av leverantör.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!