Kestävyys SOS Internationalilla

Me SOS Internationalilla uskomme eettisesti vastuulliseen yritystoimintaan. Meille tämä tarkoittaa tavoitteiden asettamista ylitse lakisääteisten vaatimusten. Uskomme, että tämä on kaikkein kestävintä liiketoimintaa.

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja olemme määrittäneet kuusi tavoitetta, jotka tukevat ja ohjaavat toimintaamme kolmen erityisalueen kautta:

 • Ilmasto ja ympäristö
 • Ihmiset ja terveys
 • Eettisyys ja turvallisuus

Miten teemme töitä kestävyyden eteen
Teemme jatkuvasti töitä kestävän liiketoiminnan eteen. Keskeinen elementti on kommunikointi ja työntekijöiden sitoutumisen varmistaminen.

Vuosittaisessa kestävyysraportistamme voit lukea lisää kestävyyteen liittyvistä käytännöistämme, toimintatavoistamme ja tuloksistamme. Nämä raportit ovat osa SOS Internationalin vuosikertomuksen johdon katsausta.

Lue viimeisen yhteiskuntavastuuraportti (2021) tästä

Julkaisut edellisiltä vuosilta

Tuemme kestävien liiketoimintakäytäntöjen globaalia liikkumista

Kestävän kehityksen tavoitteet tukevat ja ohjaavat työtämme kolmella erityisalueella.

Kuusi YK:n  kestävän kehityksen tavoitetta, jotka olemme valinneet:

3: Terveys ja hyvinvointi

SOS Internationalin päämäärä on aina ollut auttaa ihmisiä, ja tämä tavoite tukee pyrkimyksiämme saavuttaa tämä päämäärä jatkuvasti.

5: Sukupuolten tasa-arvo

Uskomme, että henkilöstömme ja johdon monimuotoisuus tarjoaa meille oikeanlaista osaamista ja tietoa.

8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Haluamme tukea ja suojella työntekijöidemme hyvinvointia tarjoamalla turvallisen ja terveen työympäristön, missä keskitymme työntekijöidemme sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen.

12: Vastuullinen kuluttaminen

Pidämme huolta ympäristöstä vähentämällä ja hyödyntämällä uudelleen jo  kuluttamiamme resursseja siellä missä se on mahdollista, esim. hankintojemme ja jätteiden lajttelun kohdalla.

13: Ilmastoteot

Parannamme myönteisiä vaikutuksia ilmastoon vähentämällä liiketoiminnastamme aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

SOS Internationalin organisaatiossa ja toimitusketjussa ei hyväksytä minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai petoksia.

Tuemme kestävien liiketoimintakäytäntöjen globaalia liikkumista. Siksi olemme tukeneet UN Global Compact -yritysvastuualoitetta vuodesta 2017 lähtien ja pyrimme yhdenmukaistamaan liiketoimintamme jatkuvasti sopimuksen 10 yleisen periaatteen kanssa.

Ilmasto ja ympäristö

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonkatastrofit ja äärimmäiset sääolosuhteet vaikuttavat suurenevassa määrin liiketoimintaamme. Vaikutus ilmenee esimerkiksi silloin, kun autamme matkailijoita alueilla, joilla tulvat, myrskyt ja metsäpalot ovat jatkuvasti kasvava ongelma.

Me SOS Internationalilla seuraamme tarkasti ilmastonmuutosta ja olemme sitoutuneet hallitsemaan toimintamme ympäristövaikutuksia. Osana yhtiön ympäristöstrategiaa pyrimme jatkuvasti parantamaan suorituskykyämme ympäristöasioissa seuraavasti:

 • Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen yhtiön laatiman ympäristövaikutusten arvion perusteella
 • Hiilijalanjäljen mittaaminen ja valvominen sekä jatkuva työ datan mittaamiseksi ja ympäristötilinpidon edelleen kehittämiseksi
 • Kierrätysmateriaalien käytön ottaminen huomioon hankintapäätöksissä.

Lue lisää ISO14001-ympäristösertifikaatin mukaisista toimista ja ympäristökäytännöstä teknisellä osastolla.

ISO14001-ympäristösertifikaatti

ISO14001-sertifikaatti on osoitus ponnistuksista, joita teemme joka päivä ekologisen suorituskykymme parantamiseksi tiepalveluissa. SOS International esimerkiksi valvoo ja kehittää palveluja niistä aiheutuvien ympäristövaikutusten perusteella ja pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä painottamalla seuraavia:

 • Puhelintuki: Kehitämme jatkuvasti työntekijöiden osaamista, jotta he voivat neuvoa ja opastaa puhelimitse korjaamaan ongelman sen sijaan, että paikalle lähetettäisiin hinausauto.  
 • Korjaus paikan päällä: Korjaamme auton paikan päällä hinaamatta sitä asemalle.
SOS Internationalin ympäristökäytäntö

Ympäristökäytäntö varmistaa, että SOS International tekee jatkuvasti työtä parantaakseen yhtiön ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ja SOS Internationalin:n teknisen osaston yleistä suorituskykyä ympäristöasioissa.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä kattaa kaikki SOS Internationalin tiepalveluihin liittyvät toiminnot ja sidosryhmiä koskevat edut (sisäiset ja ulkoiset).

Lue täältä lisää SOS Internationalin ympäristökäytännöstä

Climate Days

Hyönteisiä lounaalla osana Ilmastopäiviä, jolloin keskitymme ilmastohaasteisiin ja SOS Internationalin ympäristöprofiiliin.

Ihmiset ja terveys

SOS Internationalilla on yli 1 200 työntekijää, jotka edustavat 30:ä eri kansallisuutta ja puhuvat yli 37:ää eri kieltä. He auttavat matkailijoita eri puolilla maailmaa vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

Työntekijöiden hyvinvointi on tärkeä menestyksen edellytys yhtiölle, ja SOS International pitää terveellistä ja turvallista työympäristöä erittäin tärkeänä.

 

Tasavertaiset mahdollisuudet

SOS International turvaa kaikille työntekijöille tasavertaiset mahdollisuudet eikä hyväksy organisaation millään tasolla syrjintää rodun, ihonvärin, sukupuolen, iän, uskonnollisen vakaumuksen, uskomusten, etnisen alkuperän, toimintarajoitteen, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisten näkemysten tai minkään muun lailla suojatun ominaisuuden perusteella.

Ongelmien ennaltaehkäisy työpaikalla

Ongelmien ennaltaehkäisy työpaikalla on tärkeä edellytys SOS Internationalin liiketoiminnan kestävälle kehitykselle. SOS Internationalin työntekijöiden käytettävissä on useita eri käytäntöjä ja resursseja, joista alla on mainittu muutama esimerkki.

Duty of Care -käytäntö ja laaja valikoima toimia työntekijöiden ja asianmukaisten konsulttien turvallisuuden varmistamiseksi (lue käytäntö täältä)

 • Työntekijäneuvostot joillakin toimistoilla Pohjoismaissa
 • Riskinarvioinnit työpaikalla
 • Työntekijäorganisaatio joka järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja urheilutapahtumia kaikille työntekijöille Pohjoismaissa
 • Turvalaitteet, kuten defibrillaattorit, toimistorakennusten ulko- ja sisäpuolella
 • Hyvinvointipalvelut, kuten terveystarkastukset, ohjeet terveelliseen elämään, influenssarokotukset, alennus kuntosalin jäsenkortista jne.
Duty of Care - käytäntö

Käytännön tarkoituksena on varmistaa, että SOS International täyttää Duty of Care -velvoitteensa yhtiön työntekijöitä ja sen kanssa yhteistyötä tekeviä konsultteja kohtaan seuraavissa tilanteissa:

 • Ennen matkaa, matkan aina ja matkan jälkeen kun he matkustavat SOS Internationalin alaisuudessa (etenkin matkoilla korkean riskiluokan kohteisiin
 • Akuuteissa ja vakavissa hätätilanteissa sekä kotimaassa että ulkomailla työskennellessä
 • Kaikki SOS Internationalin Duty of Care -velvoitteeseen liittyvät keskeiset prosessit ja ohjeet on dokumentoitu SOS Internationalin TQM-laatujärjestelmään, jossa on määritetty eri roolit ja vastuualueet.

SOS International pyrkii varmistamaan työntekijöiden ja konsulttien turvallisuuden erilaisilla toimilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Toimien tarkoituksena on auttaa työntekijöitä valmistautumaan oikein sekä suunnittelemaan ja hoitamaan työtehtävät turvallisesti.

Ongelmien ennaltaehkäisy SOS Internationalin palveluissa

SOS International antaa ulkomaille matkustaville tarkistuslistoja ja hyödyllisiä neuvoja ongelmien välttämiseksi ja hätätilanteiden ehkäisemiseksi. Se on meille yksi tapa suojella palvelujemme käyttäjiä ja toimia vastuullisesti suhteessa heihin.

Lue lisää SOS Internationalin oppaasta tai kotisivulta osoitteesta

SOS Safe Travel 

Turvallinen työympäristö on ihmisoikeus. Tarjoamme työntekijöillemme ensiapukursseja.
Työntekijöihin ja paikalliseen yhteisöön vaikuttaminen julkisesti sijoitetulla defibrillaattorilla

Erilaiset ominaisuudet ja näkökulmat ovat mielestämme tärkeä voimavara, joka parantaa kaikkien palvelujen laatua

Eettisyys ja turvallisuus

SOS Internationalin eettiset toimintaohjeet ja sisäiset käytännöt ohjaavat ja määräävät suhtautumistamme liiketoiminnan eettisyyteen ja turvallisuuteen. Autettaessa matkailijoita eri puolilla maailmaa on tärkeää noudattaa hyviä liiketoimintatapoja kaikissa toimissa ja varmistaa työntekijöiden, matkailijoiden, IT-järjestelmien ja datan turvallisuus.

Korruption torjunta

Liiketoiminnan eettisyys ja periaate korruption vastaiseen työhön osallistumisesta ovat SOS Internationalin johtamisjärjestelmän, hallinnointirakenteen ja käytäntöjen peruselementtejä. SOS International ei esimerkiksi hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa.

Periaatteet korruption vastaiseen työhön osallistumisesta on määritetty seuraavissa:

• Conflicts of Interest Policy (Erimielisyyksiä koskeva käytäntö)
• Gift and Representation Policy (Lahjoja ja edustamista koskeva käytäntö)
• Sponsorship and Donations Policy (Sponsorointia ja lahjoituksia koskeva käytäntö)

Petos

Petosten vastainen työ on SOS Internationalille erittäin tärkeää ylimääräisten kustannusten ja vahinkojen välttämiseksi. Konsernin taloushallinto, tilintarkastajien tiimi ja muut hallintotoimet kuten tehtävien eriyttäminen  tukevat petosten ehkäisemiseksi tehtyä työtä.

SOS Internationalin tutkintaosasto tekee lisäksi töitä petosten havaitsemiseksi ja vahinkokulujen minimoimiseksi asiakkaiden puolesta..

Lisätietoja: Onko kyseessä huijaus?

Turvallisuus

Tietoturva

SOS Internationalin sertifioitu tietoturvajärjestelmä takaa asiakkaille ja muille sidosryhmille sitoutumisemme seuraaviin:

• Tietosuojan varmistaminen jatkuvalla turvallisuuden parantamisella
• Jatkuvan liiketoiminnan varmistaminen  sinnikkäillä toiminnan jatkuvuuden hallintatoimilla
• Tietoturvariskien pienentäminen

SOS Internationalilla on ISO27001-sertifikaatti tietoturvan hallintajärjestelmästä. Lisäksi yhtiön sisäinen tietoturvatoimikunta ohjaa tietoturvatoimintoja.

 

Tietosuoja

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat tärkeitä edellytyksiä SOS Internationalin liiketoiminnalle.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. SOS International on perustanut henkilötieto-ohjelman, jossa valvotaan toimien yhdenmukaisuutta nykyisten vaatimusten ja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten kanssa SOS Internationalin organisaatiossa. 

 

Työntekijöiden turvallisuus

SOS Internationalin Duty of Care -käytäntöä sovelletaan työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi, kun he tekevät työtä matkailijoiden auttamiseksi ja neuvomiseksi eri puolilla maailmaa. Järjestämme esimerkiksi säännöllisesti turvallisuuskoulutuksia työntekijöille, jotka matkustavat suuren riskitason maihin.

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!