Crisis, Risk & Security - tuki yrityksille sekä kotimaassa että ulkomailla, komennus-ja liikematkalaisille

Maailma muuttuu, ja turvallisina pidetyt maat ja matkakohteet eivät välttämättä enää olekaan turvallisia. Yritykset voivat altistua turvallisuusriskeille ja -uhille niin ulkomaan kuin kotimaan toiminnoissaan.

Kohonnut riskitaso on lisännyt tarvetta ratkaisuille, joilla varmistetaan niin terveyteen kuin turvallisuuteen liittyvän avun saanti. Turvallisuusriskeihin varautuminen on vaativa ja monisyinen prosessi, johon yhtenä osana liittyvät Duty of Care -velvollisuudet; yritykset ovat eettisesti, moraalisesti ja juridisesti vastuussa siitä, että ne varmistavat toimintansa turvallisuuden hätätilanteissa ja huolehtivat työntekijöistä ja heidän perheistään. Yritykset haluavat pitää työntekijät turvassa ja ajan tasalla ja mahdollistaa siten nopean työhön paluun.

Duty of Care 

Duty of Care tarkoittaa yritysten ja organisaatioiden juridista, eettistä ja moraalista velvollisuutta huolehtia työntekijöiden ja heidän perheidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

SOS International reagoi turvallisuusuhkiin ja hätätilanteisiin välittömästi missä tai milloin tahansa:

 • Yksittäiset, tiettyyn paikkaan rajautuvat tilanteet, kuten hotellipalo
 • Vakavat levottomuudet ja hyökkäykset, kuten poliittinen mellakointi tai
  terrori-isku
 • Luonnonmullistukset ja -katastrofit, kuten maanjäristys
 • Evakuoinnit terveyteen tai turvallisuuteen liittyvistä syistä
Mihin maiden ja alueiden riskiluokitukset perustuvat? Mitä riskiluokitukset tarkoittavat käytännössä?

Riskiluokitukset perustuvat huolellisesti analysoituun, useista eri lähteistä hankittuun tietoon.

Luokitukseen vaikuttavat erityisesti seuraavat tekijät: rikollisuus, terrorismi, konfliktit, poliittinen tilanne, kidnappaukset ja infrastruktuuri.

Kaikki eri osatekijät pisteytetään, ja kokonaispisteet määräävät riskiluokituksen: matala riskitaso, keskisuuri riskitaso tai suuri riskitaso.

Riskitasot

Matalan riskitason maat
Maassa ei tiedetä olevan merkittäviä turvallisuusuhkia. Maassa on kuitenkin syytä noudattaa normaaleja varotoimia.

Esimerkkejä: Tanska, Espanja, Iso-Britannia


Keskisuuren riskitason maat

Maassa on turvallisuusuhkia, mutta niiden ei katsota olevan merkittäviä ja/tai maanlaajuisia. Maassa on syytä noudattaa erityisiä varotoimia ja varovaisuutta.

Esimerkkejä: Chile, Thaimaa, Albania

 

Korkea riski
Maassa on merkittävä turvallisuusriski. Matkustajien tulee olla erityisen varovaisia ja varmistaa aisanmukainen turvallisuusjärjestely.

Esimerkiksi: Libya, Afganistan ja Syyria.

Object reference not set to an instance of an object.

 

SOS Internationalin Crisis, Risk & Security auttaa yrityksiä valmistautumaan ennakkoon ja toimimaan oikein hätätilanteissa tai turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee apua.

Työntekijöille

Vinkkejä työ- tai komennusmatkan turvallisuuden varmistamiseksi

 

 • Hanki tietoa kohteen riskitasosta.
 • Selvitä, kuinka toimia kun apu on tarpeen. Kenelle soitat?
 • Huomaa, että korvausasiat eivät kuulu yksityisen matkavakuutuksen vaan yritysvakuutuksen piiriin. Selvitä, millaista apua on saatavissa.
 • Ota kopio passista, ajokortista ja vakuutuskortista.
 • Noudata paikallisviranomaisten ohjeita ja kunnioita kohdemaan uskonto(j)a, paikallisia tapoja ja perinteitä.
 • Ole valppaana joukkoliikennettä käyttäessäsi (esim. taskuvarkaiden varalta).
 • Selvitä ilmaisten WIFI-palvelujen käyttämiseen liittyvät riskit (tietosuoja jne.).
 • Käytä tallelokeroa aina kun se on mahdollista (vaikka se ei olisikaan 100 % turvallinen).
 • Selvitä majoituspaikan hätäuloskäynnit ja palontorjuntajärjestelyt.

Yritykselle

Näin yrityksenne voi varmistaa työntekijöiden turvallisuuden työ- tai komennusmatkoilla

 

 • Varmista, että tiedät yrityksen nimissä matkustavien työntekijöiden kulloisenkin olinpaikan matkan aikana.
 • Kerro matkalle lähteville työntekijöille, mistä he voivat löytää tietoa matkakohteesta, ja kehota heitä perehtymään matkakohteeseen huolellisesti.
 • Huomaa, että työnantajan vastuulla on varmistaa, että matkalle lähtevät työntekijät ovat valmistautuneita ja että heille on annettu oikeat tiedot ja työkalut eri tilanteiden käsittelyyn. Työntekijöiden on helpompi keskittyä työhönsä, jos he tuntevat olonsa turvalliseksi.
 • Varmista, että kommunikaatioyhteydet matkalle lähtevien työntekijöiden kanssa toimivat myös ongelmatilanteissa.
 • Varmista, että matkalle lähtevien työntekijöiden vakuutustaso on asianmukainen.
 • Selvitä jo etukäteen, kuinka yrityksessä toimitaan kriisitilanteessa, mikäli työntekijä joutuu ongelmatilanteeseen matkan aikana. Kuka tekee mitäkin?
 • Varmista että yrityksellä on järjestelmä, johon työntekijöiden lähiomaiset kirjataan, jotta voitte tavoittaa heidät tarvittaessa.
 • Yhteistyökumppanin kanssa on hyvä sopia toimintatavoista mahdollisten kriisitilanteiden varalta. Varmista että yhteistyökumppani on valmis auttamaan sekä ennen kriisitilannetta, sen aikana, että sen jälkeen.
 • Ole valmis käsittelemään mahdollisia jälkioireita, joita työntekijöillä voi olla väkivaltatapahtuman kohtaamisen jälkeen.
Tilanteisiiin varautuminen

SOS International auttaa yrityksiä kartoittamaan riskit ja laatimaan strategisen suunnitelman ja toimintasuunnitelman, jotka kattavat kriisiavun, roolit ja ohjeistuksen.

 • Yrityksen turvallisuuskäytännöt
 • Kriisinhallintasuunnitelma
 • Riskiportaali
 • Turvallisuuteen liittyvä neuvonta

SOS Internationalin kokeneilla asiantuntijoilla on käytössään maailmanlaajuinen verkosto. He analysoivat ja arvioivat terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kokoavat tietoa esimerkiksi sairaaloista, klinikoista ja evakuointisuunnitelmista.

 • Riskinarviointi
 • Turvallisuusauditointi
 • Kohdekartoitus

SOS International tarjoaa koulutusta ja kursseja, jotka auttavat organisaation eri tasoilla työskenteleviä henkilöitä valmistautumaan matkaan, olipa kohteena matalan, keskisuuren tai suuren riskitason maa.

 • Matkustajan turvatietoisuuskoulutus (Security Awareness Training, TSAT)
 • Kriisinhallintakoulutus
 • Harjoitukset
 • Kriisinhallintatiimin muodostaminen ja kriisiavun suunnitteleminen
 • Perheen turvallisuudesta huolehtiminen
Tilanteiden hoito

SOS International huolehtii työntekijän auttamisesta
ja avun koordinoinnista kriisitilanteessa paikan päällä:

 • Kriisiapu
 • Evakuointi
 • Perheen turvallisuudesta huolehtiminen
 • Kiireellinen turvallisuuteen liittyvä neuvonta
Tilanteiden jälkihoito

Kun tilanne on ohi, SOS International avustaa psykologisessa jälkipuinnissa.
Se myös arvioi turvatason ja -toimet, jotta organisaatio voi tarttua puutteisiin ja parantaa toimintaansa.

 • Suunnitelmien ja menetelmien arviointi
 • Psykologinen jälkipuinti

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tietoa verkkoportaalista

Työntekijät saavat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset portaaliin, joka sisältää terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tietoa, kuten SOS Internationalin suosittelemat sairaalat ja klinikat.

Mitä SOS Internationalin Crisis, Risk & Security -palvelukokonaisuus pitää sisällään?

SOS International toimii yhden yhteydenottopisteen periaatteella ja tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka takaavat nopean ja asiantuntevan avun kriisitilanteissa – ennen kriisiä, kriisin aikana tai kriisin jälkeen. Ratkaisut sisältävät muun muassa seuraavat:

 • Strateginen suunnitelma ja toimintasuunnitelma
 • Ennaltaehkäisy, koulutus ja harjoitukset
 • Apu paikan päällä
 • Suunnitelmien ja menetelmien arviointi
 • Jälkipuinti ja muu kriisitilanteen jälkihoito

Maailmanlaajuinen verkosto

SOS International tekee yhteistyötä globaalin turvallisuus- ja sairaanhoitoverkoston kanssa maailmanlaajuisesti.

Miksi kannattaa valita SOS Internationalin Crisis, Risk & Security?

 • Apu saatavilla milloin tai missä tahansa – ennen kriisiä, kriisin aikana tai kriisin jälkeen
 • Hälytyskeskuksissa palvellaan pohjoismaisilla kielillä ja tunnetaan pohjoismaiset kulttuurit – kaikkiaan palvelua yli 37 kielellä
 • Palvelukoordinaattorit koulutettuja auttamisen ammattilaisia
 • Kattava kansainvälinen toimittajien verkosto
 • Sähköiset palvelut: tietoportaali ja asiakkaiden järjestelmiin liitettävät palvelut
 • ISO-standardien tai vastaavien laatuvaatimusten mukaiset prosessit
 • Käytännöt, joilla varmistetaan henkilötietojen luottamuksellisuus
 • Toimittajien noudatettava SOS Internationalin toimittajia koskevia hyvän liiketavan periaatteita, jotka ovat YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, korruption vastustamista ja ympäristön suojelua koskevan periaatteen mukaisia
 • Tuotemerkittömät ratkaisut

Travel Security Portal & App

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tietoa verkkoportaalista

Työntekijät saavat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset portaaliin, joka sisältää terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää tietoa, kuten SOS Internationalin suosittelemat sairaalat ja klinikat.

SOS Safetravel - Tärkeitä muistettavia asioita matkustettaessa ulkomailla. 

Lue lisää

Haluatko tietää lisää?

SOS Internationalin Crisis, Risk & Security on yhden yhteydenottopisteen periaatteella toimiva, asiakkaan kanssa sovittava palvelukokonaisuus. Kustannusrakenne on läpinäkyvä: hinta määräytyy käytön mukaan, eikä vuosimaksua ole.

Ulkomailla

Download Crisis, Risk & Security
Download Crisis Risk & Security - Lyhyt versio
Download Travel Tracker information

Kotimaassa

Download Crisis, Risk & Security
Download Crisis, Risk & Security - Lyhyt versio
Download Travel Tracker information

SOS International tarjoaa välittömän avun hätätilanteissa kaikkialla maailmassa yhden yhteydenottopisteen periaatteella.

Ota yhteyttä

Liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä koskeviin kysymyksiin vastaavat 

Charlotte Bjerregaard
Commercial Director, Travelcare Division, Denmark, Sweden & Finland
Tel +45 2311 4764
Christer Jensen
Commercial Director, Travelcare Division, Norway
Tel +47 90824851

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!