Bærekraft i SOS International

I SOS International tror vi på å være et etisk ansvarlig selskap og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. For oss innebærer dette å gå utover og gjøre mer enn å kun overholde lovkravene. Vi mener dette er den mest bærekraftige forretningspraksisen.

Vi støtter FNs bærekraftsmål og har identifisert seks mål som støtter og veileder vår innsats innen våre tre signaturområder:

  • Klima og miljø
  • Mennesker og helse
  • Etikk og trygghet

Slik jobber vi med bærekraft
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår bærekraftige forretningsførsel. Et sentralt element er kommunikasjon og å sikre engasjement hos våre medarbeidere.

I vår årlige bærekraftsrapport kan du lese mer om våre bærekraftsrelaterte retningslinjer, aktiviteter og resultater. Disse rapportene inngår som en del av ledelsens redegjørelse i SOS Internationals årsrapport.

Les den siste bærekraftrapporten

 

Vi støtter den globale bevegelsen av bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftsmålene støtter og veileder arbeidet vi gjør innen våre tre signaturområder.

De seks FN-bærekraftsmålene vi har identifisert:

3: God helse og livskvalitet

Formålet for SOS International har alltid vært å hjelpe mennesker, og dette målet støtter vår innsats for å kontinuerlig oppfylle dette formålet.

5: Likestilling mellom kjønnene

Vi tror at mangfold blant våre medarbeidere og ledelse gir oss riktig kompetanse og kunnskap.

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi ønsker å støtte og beskytte trivselen til våre medarbeidere ved å tilby et trygt og sunt arbeidsmiljø der vi fokuserer på både den fysiske og psykiske helsen til våre medarbeidere.

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi tar vare på miljøet ved å gjenbruke ressurser og ved å redusere forbruket vårt der det er mulig, for eksempel i anskaffelsesprosesser eller ved sortering av avfall.

13: Stoppe klimaendringene

Vi forbedrer vår positive påvirkning på klimaet ved å redusere klimagassutslippene fra vår virksomhet.

16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

I SOS International tolereres ingen form for korrupsjon, bestikkelser eller svindel i vår organisasjon eller i vår leverandørkjede.

Vi støtter den globale bevegelsen av bærekraftig forretningspraksis. Derfor har vi støttet FNs Global Compact siden 2017 og jobber kontinuerlig med å justere vår forretningsførsel med de 10 universelle prinsippene i FNs Global Compact.

Klima og miljø

Naturkatastrofer og ekstreme værforhold som følge av klimaendringer påvirker vår virksomhet i økende grad. F.eks. når vi bistår sluttbrukere som reiser til områder hvor oversvømmelser, orkaner og skogbranner er blitt et økende problem.

I SOS International følger vi nøye med på klimaendringene, og vi jobber for å håndtere vår miljømessige påvirkning der hvor det har betydning og er relevant. Som en del av vår miljøstrategi bestreber vi oss på å hele tiden forbedre vår miljøytelse ved å:

• Utvikle tjenester og produkter basert på vår evaluering av miljøpåvirkningen
• Måle og overvåke vårt karbonfotavtrykk og hele tiden jobbe for å gjøre data målbare slik at vi kan videreutvikle vår grønne linje
• Vurdere bruken av resirkulerte materialer i våre innkjøpsbeslutninger

Les mer om aktivitetene knyttet til vår ISO14001-sertifisering og våre miljørelaterte retningslinjer for vår tekniske divisjon.

ISO14001-sertifisering

ISO14001-sertifiseringen underbygger innsatsen vi gjør hver eneste dag for å forbedre miljøytelsen innen våre veihjelpstjenester.

Eksempelvis overvåker og utvikler SOS International våre tjenester i henhold til miljøpåvirkningen, og vi bestreber oss på å redusere virksomhetens karbonfotavtrykk ved å fokusere på:

Assistanse per telefon (phone fix): Vi jobber kontinuerlig med å heve våre medarbeideres kompetanse innen å veilede og rådgi sluttbrukeren over telefon, slik at sluttbrukeren selv kan fikse problemet i stedet for at vi sender ut en bergingsbil.

Reparasjon på stedet (Repair on Spot): Vi reparer bilen på stedet i stedet for å taue den til en stasjon.

Våre miljøretningslinjer

Hensikten og omfanget av disse retningslinjene er å sikre at SOS International hele tiden bestreber seg på å forbedre virksomhetens miljøstyringssystem og totale miljøytelse for SOS Internationals tekniske divisjon.

Miljøstyringssystemets omfang er derfor tilpasset alle aktiviteter og interessenter (både internt og eksternt) når det gjelder SOS Internationals bilbergingstjenester.

Les mer om våre miljøretningslinjer her

Climate Days

Insekter til frokost som en del av Climate Days – hvor vi setter fokus på klodens klimautfordringer og SOS Internationals miljøprofil.

Mennesker og helse

Våre mer enn 1200 medarbeidere i SOS International består av 30 forskjellige nasjonaliteter, snakker mer enn 37 forskjellige språk og bistår sluttbrukere over hele verden døgnet rundt.

Våre medarbeideres velvære er helt avgjørende for vår virksomhets suksess, og SOS International fokuserer på retten til en sunn og trygg arbeidsplass.

 

Like muligheter

SOS International sørger for like muligheter for alle ansatte og at det ikke forekommer noen form for diskriminering i noen del av virksomheten på bakgrunn av rase, hudfarge, kjønn, alder, religion, tro, etnisk bakgrunn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk overbevisning eller noen andre lovmessig beskyttede kjennetegn.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet på arbeidsplassen for alle medarbeidere i SOS International er helt avgjørende for en bærekraftig utvikling av virksomheten vår.

I SOS International har vi ulike retningslinjer, initiativer og tilbud som er tilgjengelige for våre medarbeidere, for eksempel:

  • Retningslinjer for "Aktsomhetsplikt" med en lang rekke sikkerhetstiltak for medarbeiderne og berørte konsulenter (les retningslinjene her)
  • Tillitsmannsutvalg ved alle våre nordiske kontorer
  • Risikovurdering på arbeidsplassen
  • SOSialise – medarbeiderorganisasjon for alle våre nordiske SOS international-medarbeidere som arrangerer sosiale og sportslige arrangementer
  • Sikkerhetstiltak som f.eks. tilgjengelige defibrillatorer både inni og utenfor våre kontorbygg
  • En lang rekke tilbud til våre medarbeidere som blant annet helsesjekk, veiledning om hvordan leve sunt, influensavaksiner, rabatt på medlemskap på helsestudio osv.
Retningslinjer for aktsomhetsplikten

Retningslinjenes hensikt er å sikre at SOS International oppfyller sin aktsomhetsplikt overfor sine medarbeidere og berørte konsulenter som jobber for SOS International.

Ansvarsplikten dekker det lovbestemte og etiske ansvaret eller forpliktelsen SOS International har overfor folk i følgende situasjoner:

1) Før, under og etter reiser på vegne av SOS International (med spesielt fokus på reiser til høyrisikodestinasjoner)
2) Når det oppstår akutte eller alvorlige nødsituasjoner i forbindelse med jobb i hjemlandet eller i utlandet

SOS International tilbyr en lang rekke med trygghets- og sikringstiltak for medarbeidere og berørte konsulenter både når de jobber i sitt hjemland og i utlandet. Disse tiltakene har til hensikt å forberede, planlegge og sørge for at personalet jobber og opererer på en trygg og sikker måte.

Alle aktuelle prosesser og instruksjoner som gjelder SOS Internationals aktsomhetsplikt er dokumentert i SOS Internationals TQM-system med fordelte roller og ansvarsområder.

Sikkerhet i våre tjenester

For å kunne forhindre og redusere at både uheldige situasjoner og krisesituasjoner forekommer, tilbyr SOS International sine sluttbrukere sjekklister og nytte råd ved reiser i utlandet.

Dette er en av de tingene vi gjør for å beskytte og opptre ansvarlige overfor sluttbrukerne av våre tjenester.

Les mer på SOS Safe Travel 

Et sikkert arbejdsmiljø er en menneskeret. Derfor tilbyder vi førstehjælpskurser til vores medarbejdere.
SOS International ruster sine ansatte til å møte mennesker i krise
Vi gjør en forskjell for ansatte og for samfunnet ved å plassere våre hjertestartere utenfor

De forskjellige kjennetegnene og perspektivene anses som en viktig ressurs som øker kvaliteten i alle våre tjenester

Etikk og trygghet

Våre etiske retningslinjer og en rekke interne retningslinjer veileder og styrer vår tilnærming til forretningsskikk og trygghet.

Når vi bistår sluttbrukere over hele verden er det helt avgjørende at vi opptrer på en rettferdig måte i alle våre aktiviteter og sørger for å sikre våre medarbeidere, sluttbrukere, IT-systemer og opplysninger.

Bekjempelse av korrupsjon

Forretningsskikk og prinsipper om bekjempelse av korrupsjon er helt grunnleggende i våre styringssystemer, ledelsesstruktur og retningslinjer.

Eksempelvis vil ikke SOS International tolerere noen form for korrupsjon eller bestikkelser. Våre prinsipper innen bekjempelse av korrupsjon er beskrevet i:

• Retningslinjer for interessekonflikter
• Retningslinjer for gaver og representasjon
• Retningslinjer for sponsing og donasjoner

Bedrageri

Bekjempelse av bedrageri står høyt på SOS Internationals agenda for å redusere både kostnadene og skadene for våre kunder. Vår grupperegnskapsføring, vårt team av revisorer og tilhørende kontrollinstanser med f.eks. ansvarsdeling og andre kontrolltiltak understøtter og bidrar i vår kamp mot bedrageri.

I tillegg jobber SOS Internationals etterforskningsavdeling hardt for å oppdage bedrageri og sparer erstatningsutbetalinger på vegne av kundene våre.

Les mer: Når SOS International etterforsker

Sikkerhet

Informationssikkerhet
SOS Internationals sertifiserte styringssystem for informasjonssikkerhet er en garanti for våre kunder og interessenter om at vi er forpliktet til å:

• Sørge for datasikring ved å kontinuerlig forbedre sikkerheten
• Sørge for oppsett for døgndrift gjennom tilpasningsdyktig styring av virksomheten
• Redusere risiko innen informasjonssikring

Vi er ISO27001-sertifisert innen informasjonssikringsstyring og har en intern informasjonssikringskomité som styrer våre informasjonssikringsaktiviteter.

Personvern
Personvern og sikring av personopplysninger er helt avgjørende for SOS International.

Personvern håndteres i henhold til lovpålagte krav om håndtering av personopplysninger.

SOS International har utviklet et personopplysningsprogram som overvåker samsvar med gjeldende krav og kommende krav fra personvernforordningen (GDPR - The General Data Protection Regulation) i vår organisasjon.

Medarbeidernes trygghet og sikkerhet
Våre retningslinjer for aktsomhetsplikten er implementert for å sørge for sikkerheten og velværet for alle våre medarbeidere som jobber over hele verden for å bistå og hjelpe sluttbrukere.

Eksempelvis sikkerhetsopplæring for medarbeidere som reiser hyppig til høyrisikoland

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!