Självbetjäningsalternativ
på SOS Internationals hemsida

Medicinsk förhandsbedömning

Försäkringen täcker endast akut sjukdom och olycksfall under resa. För att avgöra hur stor risken är att en sjukdom du redan har kan komma att kräva behandling under resan kan en medicinsk förhandsbedömning utföras.

Om du är osäker på om din nuvarande hälsosituation påverkar din möjlighet till ersättning vid eventuell sjukdom under din resa så följ nedanstående instruktioner.

Jag är försäkrad i Dina, Folksam, Tre Kronor, Trygg Hansa, Aktsam, Sveland eller Länsförsäkringar (se vilka län, när du startar testen).

 

Tryck här

Om medicinsk förhandsbedömning

Är du utstationerad och behöver assistans?

Den här tjänsten erbjuder vi till dig som är utstationerad eller är på affärsresa i utlandet. Vill du ansöka om ersättning från din försäkring, följ denna länk till vårt ansökningsformulär för utstationerade och affärsresande online.

Ansök om ersättning

Expat tjänster

Berätta vad du tycker

Vi vill gärna veta mer om hur du upplevt din kontakt med oss.

Vänligen observera att detta endast avser icke-akuta ärenden.

Lämna feedback

Insyn i medicinska journaler

Du kan begära insyn i dina medicinska journaler och andra hälsoupplysningar som finns registrerade hos SOS International enligt patientdatalagen.

Begäran hanteras inom 7 arbetsdagar.

Begär insyn här

Mer information

Hälsoinformation inkluderar patientjournaler och medicinska upplysningar som är skrivna av SOS Internationals vårdpersonal och/eller journaler som mottagits från annan vårdpersonal eller vårdinrättning.

Vem kan begära insyn i medicinska journaler
Du kan alltid begära insyn i dina egna medicinska journaler och hälsoupplysningar. Om du begär insyn i en annan persons medicinska journaler och hälsoupplysningar behöver du uppfylla vissa krav för att ges insyn (fullmakt). Som förälder kan du få insyn i ditt barns medicinska journaler och hälsoupplysningar. Du behöver kunna dokumentera er relation och i vissa fall krävs även barnets samtycke (vanligtvis om barnet är över 15 år).

Hur kommer begäran att besvaras
Du får svar via e-post.

När kan du förvänta dig ett svar
Din begäran om insyn besvaras inom sju arbetsdagar. Om det inte är möjligt att svara på din begäran inom tidsfristen kontaktar SOS International dig.

Dina personuppgifter

Du kan enligt Dataskyddsförordningen begära insyn i, borttagning och rättning av dina personuppgifter som finns registrerade hos SOS International, samt återkalla ett givet samtycke.

Begäran kommer att besvaras inom en månad.

Om du bare vill få tillgång till din patientjournal, gå till ”Aktinsyn i medicinske journaler”.

Begär insyn, radering eller rättning här

Återkalla samtycke här

Mer information

Personuppgifter är alla dina personliga uppgifter som är registrerade hos SOS International.

Vem kan begära insyn, radering och rättning?

Insyn
Du kan alltid begära insyn till dina egna personuppgifter.

Radering
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära radering av dina personuppgifter som är registrerade hos SOS International.

SOS International är i en rad situationer berättigade till eller ålagda att lagra dina personuppgifter enligt lagstiftning. Det betyder att SOS International i en lång rad situationer inte kommer att kunna tillmötesgå en begäran om radering förrän lagstiftningens krav om lagring löpt ut.

SOS International behandlar dina uppgifter så länge de behövs för det ändamål de är inhämtade för. Vi lagrar inte personuppgifter på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dig under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål till vilka uppgifterna lagenligt behandlas.

Rättning
Du har rätt att få oriktiga personuppgifter rättade hos SOS International. Det vill säga att om du får reda på att SOS International har registrerat uppgifter om dig som inte är korrekta, kan du få dem rättade.

Insyn i, radering av och rättning av andras personuppgifter:
Om du begär insyn, radering eller rättning på en annan persons vägnar, måste du uppfylla vissa villkor för att få insyn (fullmakt eller dokumentation om anknytning).

Hur kommer begäran att besvaras
Du får svar via e-post eller post.

När kan du förvänta svar
Begäran om insyn, radering eller rättning av personuppgifter kommer att besvaras inom en månad. Om det inte är möjligt för SOS International att besvara din förfrågan inom tidsramen, kommer SOS International att kontakta dig.

Läs mer om dina rättigheter här

Ge oss ditt samtycke

När du gör anspråk på ersättning från din försäkring har du enligt försäkringsavtalslagen skyldighet att lämna alla tillgängliga och relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag.

SOS International agerar på uppdrag av ditt försäkringsbolag, därför har du skyldighet att lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse för att bedöma ditt ärende till SOS International, för att försäkringsersättningens storlek ska kunna fastställas.

Om samtycke

Din läkare m.fl. kan utlämna uppgifter
Din läkare kan med ditt samtycke utlämna uppgifter gällande ditt hälsotillstånd. Det framgår i hälso- och sjukvårdslagen. Även försäkringsbolag etc. kan med ditt samtycke utlämna uppgifter om dig, dock i enlighet med annan lagstiftning.

Utlämnande av uppgifter
SOS International behöver även ditt samtycke att utlämna nödvändiga uppgifter för att säkerställa att ditt ärende handläggs på rätt sätt, härunder upprätthålla kontakten med behandlande läkare/sjukhus och eventuellt arrangera din hemtransport, samt för att utlämna din skadeanmälan för att söka ersättning som ska betalas tillbaka från andra parter i ärendet (regress och dubbelförsäkring).

Du kan alltid återkalla ditt samtycke
Ditt samtycke gäller i ett år efter att du har gett det. En kopia av detta samtycke kan lämnas till alla som SOS International önskar inhämta uppgifter från. Om du ångrar ditt samtycke kan du alltid välja att återkalla ditt samtycke.

Återkalla samtycke här

Inblick och korrigering av fel
Du kan när som helst få information om vilka uppgifter SOS International har registrerat om dig samt korrigera eventuella fel.

 

 

Samtycke med SMS

Du kan ge ditt samtycke genom att skicka ett SMS där du anger ärendenummer och texten:

Ok till samtycke + ditt namn

SMS skickas till:
+45 2185 6244

Samtycke med fax / email

Du kan ge ditt samtycke genom att skicka fax eller e-mail.

Hämta samtycke

Skickas via email till: sos@sos.eu

Vi hjälper dig där du behöver det

- när du behöver det

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!