Hållbarhet inom SOS International

På SOS International tror vi på att vara ett etiskt ansvarstagande företag. För oss innebär det att gå längre än att bara följa lagkraven. Vi tror att det är det mest hållbara arbetssättet.

Vi arbetar mot FN:s globala mål och har identifierat sex av dem som våra fokusområden:

 • Klimat och miljö
 • Människor och hälsa
 • Etik och säkerhet

Så här arbetar vi med hållbarhet
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete, vilket är en viktigt i vår kommunikation till våra medarbetare

I vår årliga hållbarhetsrapport kan du läsa mer om våra hållbarhetsrelaterade policyer, åtgärder och resultat. Rapporterna utgör en del av ledningens genomgång i SOS Internationals årliga rapport.

Läs senesta hållbarhetsrapporten

 

Vi stöder det globala arbetet för hållbart företagande

FN:s globala mål ger stöd och vägledning i de arbete vi gör inom våra tre fokusområden

De sex globala mål vi har identifierat i vår verksamhet:

3: God hälsa och välbefinnande

Syftet med SOS International har alltid varit att hjälpa människor och detta mål stöder våra ansträngningar att kontinuerligt uppfylla detta syfte.

5: Jämställdhet

Vi tror att mångfald bland våra anställda och i vår ledning ger oss rätt kompetens och kunskap.

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi värnar om våra medarbetares välbefinnande genom att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö där vi fokuserar på våra medarbetares fysiska såväl som mentala hälsa.

12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi värnar om miljön genom att minska vår resursförbrukning, samt genom återanvändning och återvinning t ex. vid inköp och avfallshantering.

13: Bekämpa klimatförändringarna.

Genom att minska utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet, bidrar vi till en positiv påverkan på klimatet.

16: Fredliga och inkluderande samhällen

Hos SOS International tolereras ingen form av korruption, mutor eller bedrägeri inom vårt företag eller vår leverantörskedja.

Vi stöder den globala rörelsen för hållbart företagande, varför vi sedan 2017 stöttat FN: s Global Compact. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa vår verksamhet till de tio universella principerna i FN: s Global Compact.

Klimatet och miljö

Vår verksamhet påverkas allt mer av naturkatastrofer och extrema väderförhållanden på grund av klimatförändringarna. Vi hjälper till exempel slutanvändare vid resor till områden där översvämningar, orkaner och skogsbränder har blivit ett växande problem.

Vi på SOS International är uppmärksamma på klimatförändringarna och vi fast beslutna att hantera vår miljöpåverkan där det är betydelsefullt och relevant. Som en del av vår miljöstrategi strävar vi ständigt efter att förbättra vår miljöprestanda genom att:

• Utveckla tjänster och produkter enligt vår bedömning av miljöpåverkan
• Mäta och övervaka våra koldioxidutsläpp och arbeta kontinuerligt med att göra data mätbara för att utveckla vår miljöredovisning ytterligare
• Överväga att använda återvunnet material vid upphandlingsbesluten.

Läs mer om aktiviteter relaterade till vår ISO 14001-certifiering och vår miljöpolicy för vår tekniska avdelning.

ISO 14001-certifiering

ISO 14001-certifieringen betonar de insatser som görs varje dag för att förbättra miljöprestandan i våra vägassistanstjänster. Till exempel övervakar och utvecklar SOS International tjänster efter miljöpåverkan och strävar efter att minska företagets koldioxidutsläpp genom att fokusera på:

Phone fix: Vi utvecklar ständigt medarbetarnas kompetens så att de kan ge råd och vägleda slutanvändaren så att problemet kan lösas över telefon i stället för att skicka ut en bogseringsbil.

Repair on Spot: Vi reparerar bilen på plats i stället för att bogsera den till et verkstad.

Vår miljöpolicy

Syftet med denna policy och dess omfattning är att säkerställa att SOS International kontinuerligt strävar efter att förbättra företagets miljöledningssystem och den övergripande miljöprestandan för SOS Internationals tekniska avdelning.

Miljöledningssystemet omfattar därför alla intressenters aktiviteter och intressen (interna såväl som externa) relaterade till SOS Internationals vägassistanstjänster.

Läs mer om vår miljöpolicy här

Människor och hälsa

SOS Internationals mer än 1200 anställda representerar 30 olika nationaliteter och talar fler än 37 olika språk och hjälper slutanvändare över hela världen, varje dag, dygnet runt.

De anställdas välbefinnande är avgörande för framgången i vår verksamhet och SOS International fokuserar på rätten till en hälsosam och säker arbetsplats. 

Lika möjligheter

SOS International erbjuder lika möjligheter för alla anställda och diskriminerar inte någon på någon nivå i organisationen på grund av ras, hudfärg, kön, ålder, religion, tro, etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, politiska åsikter eller andra juridiskt skyddade kännetecken.

De olika egenskaperna och perspektiven betraktas som en viktig tillgång som ökar kvaliteten på alla tjänsterna.

Förebyggande åtgärder på arbetsplatsen

Det är avgörande med förebyggande åtgärder på arbetsplatsen för de människor som arbetar på SOS för att nå en hållbar utveckling av vår verksamhet. På SOS finns en lista över olika policyer, initiativ och erbjudanden till de anställda, till exempel:

 • En policy för ”aktsamhetskrav” med ett brett utbud av säkerhetsåtgärder för de anställda och relevanta konsulter (läs policyn här)
 • Arbetstagarråd på alla kontor i Norden
 • Riskbedömningar för arbetsplatsen
 • SOSialise – en organisation för alla anställda i Norden som arrangerar sociala evenemang och sportevenemang
 • Säkerhetsåtgärder, t.ex. tillgängliga defibrillatorer både inne i och utanför våra kontorsbyggnader
 • Flera erbjudanden till de anställda som inbegriper hälsokontroller, handledning i hur man lever ett sunt liv, influensavaccinering, rabatter på medlemskap i gym etc.
Policy för aktsamhetskrav

Syftet med policyn är att säkerställa att SOS tar sitt ansvar mot de anställda och relevanta konsulter som arbetar för SOS International när det gäller aktsamhetskrav.

Aktsamhetskrav syftar på det juridiska och etiska ansvaret som SOS har mot människor i följande situationer:

 • Före, under och efter de rest med SOS (med särskilt fokus på resor tillhögriskområden
 • I akuta eller allvarliga situationer som uppstått när man arbetar i hemlandet eller utomlands

SOS International erbjuder ett brett utbud av säkerhets- och skyddsåtgärder för anställda och relevanta konsulter vid arbete i hemlandet och utomlands. Dessa åtgärder är avsedda att förbereda, planera och ta hand om personalen, så att de kan arbeta och fungera på ett säkert och tryggt sätt.

Alla relevanta processer och anvisningar som har med SOS aktsamhetskrav att göra, dokumenteras i systemet SOS TQM med designerade roller och ansvar.

Förebyggande i våra tjänster

SOS International förser slutanvändare med checklistor och goda råd när de reser utomlands i syfte att förhindra och minimera att både olyckor och krissituationer uppstår.

Detta är ett av de sätt vi använder för att skydda och agera ansvarsfullt gentemot slutanvändarna av våra tjänster.

Du kan läsa mer på SOS Safe Travel 

Etik och säkerhet

Vår uppförandekod och ett antal interna policyer vägleder och bestämmer vårt förhållningssätt till affärsetik och säkerhet.

När vi hjälper slutanvändare över hela världen är det viktigt att använda rättvisa affärsmetoder i alla verksamheter och att säkerställa säkerheten för våra anställda, slutanvändare, it-system och data. 

Antikorruption

Affärsetik och principer om antikorruption är grundläggande delar i vårt ledningssystem, vår ledningsstruktur och våra policyer. Till exempel kommer SOS International inte att tolerera någon form av korruption eller mutor.

Våra antikorruptionsprinciper finns i:

 • Policyn om intressekonflikter
 • Policyn om gåvor och representation
 • Policyn om sponsring och donationer.
Bedrägerier

Att bekämpa bedrägerier står högt på dagordningen på SOS International för att kunna spara kostnader och skadestånd för våra kunder. Vår koncernredovisning, vårt team av revisorer och relaterade kontrollmiljöer med till exempel uppdelning av uppgifter och andra kontroller, garanterar och stödjer vårt arbete med att bekämpa bedrägerier.

Dessutom arbetar SOS Internationals utredningsavdelning hårt för att upptäcka bedrägerier och spara skadekostnader för våra kunder.

Läs mer: När SOS International utreder

Säkerhet

Informationssäkerhet

SOS Internationals certifierade informationssäkerhetssystem är en garanti för våra kunder och andra intressenter om att vi arbetar för att:

• Säkerställa dataskyddet genom att kontinuerligt förbättra säkerheten
• Garantera drift dygnet runt genom flexibel hantering av verksamhetskontinuiteten
• Minska informationssäkerhetsriskerna.

Vi är certifierade enligt ISO 27001 om hantering av informationssäkerhet och har en intern styrelse för informationssäkerhet som styr våra informationssäkerhetsåtgärder.

Dataskydd

På SOS International är det en grundförutsättning att skydda privatlivet och data.

Personuppgifter behandlas i enlighet med lagkraven om hantering av personuppgifter. SOS har etablerat ett program för personuppgifter som övervakar efterlevnaden av nuvarande krav och de kommande kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) i vår organisation.

De anställdas säkerhet och trygghet

Vår policy för aktsamhetskrav har implementerats för att skydda säkerheten och välbefinnandet för våra anställda som arbetar över hela världen för att bistå och hjälpa slutanvändare.

Exempelvis får anställda som reser till högriskländer regelbundna säkerhetsutbildningar.

 

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!