Ett brett utbud av hälsotjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av hälsotjänster

SOS International erbjuder helhetslösningar till våra samarbetspartners inom hälso- och sjukvård. Vi är leverantörer till bland annat försäkringsbolag och kommuner, och vi erbjuder en lång rad tjänster med fokus på att förebygga, behandla och rehabilitera.

 • Förebygga: Tjänster med fokus på att förebygga och förhindra att patientens situation förvärras.
 • Behandla: Tjänster som hanterar planerade och akuta situationer och ser till att de behandlas och åtgärdas.
 • Rehabilitera: Tjänster som ger stöd efter behandling och hjälper patienten tillbaka till en god hälsa

En stort intern kår av legitimerade rådgivare och vårdgivare säkerställer att vi tillhandahåller rätt vägledning och adekvat behandling. Via vårt stora nätverk av vårdpersonal tillgodoser vi klientens behov av effektiv hälsovård, som levereras på vägnar av våra kunder.

Vi erbjuder konsultationer och behandlingar i form av personliga besök såväl som konsultationer och behandlingar på distans, tex via video och telefon. Vår service täcker alla steg i processen; från upprättandet av ett ärende till koordinering av behandlingsinsatsen och betalning av fakturor samt självklart även mätning av behandlingseffekt och kundtillfredsställelse.

Är du intresserad av att höra mer om företagsmöjligheter eller partnerskap?

Kontakta oss

Är du intresserad av att höra mer om företagsmöjligheter eller partnerskap?

Kontakta oss

Magnus Winqvist
Head of Operations, Healthcare Division
Tel +46 703160005
Anders Nilsson
Head of Commercial, Healthcare Division
Tel +46 (0) 703 81 98 40

Right Level of Care – Rätt behandling vid rätt tidpunkt

Hos SOS International börjar behandlingen i våra rådgivningscenter. Rådgivningscentren är bemannade med erfarna hälsoråddgivare, som med utgångspunkt i klientens behov guidar till den rätta behandlingen. 

Vi erbjuder:

 • Bemanning dygnet runt, året runt
 • White label på alla eller vissa av tjänsterna
 • Möjlighet till eget telefonnummer
 • Enkla och smidiga kommunikationskanaler
 • Nordiska språk
 • Professionell handledning

Är du intresserad av att höra mer om företagsmöjligheter eller partnerskap?

Kontakta oss

 

En digital partner

Digitalisering är en integrerad del av alla processer och tjänster. Kundupplevelsen är viktig för oss och vi ställer en lång rad olika kanaler till förfogande i behandlingen. Det betyder att rådgivningscentret tillsammans med en behandlare, grundligt bedömer vilken kanal som bäst passar den fortsatta behandlingen:

 • Telefon
 • Video
 • Personliga besök– antingen i våra nätverk eller på klinik
 • Digitala lösningar – tex digital screening efterföljt av självhjälpsprogram online.
Om våra rådgivningscenter

Rådgivningscentren är bemannade med utbildad och auktoriserad sjukvårdspersonal:

 • Fysiologiskt rådgivningscenter: Bemannat med fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer
 • Psykologiskt rådgivningscenter: Bemannat med psykologer
 • Medicinskt rådgivningscenter: Bemannat med sjukvårdspersonal, där kunden alltid får tala med en kompetent rådgivare som matchar den aktuella problemställningen.

Våra tjänster

Psykologi

SOS International har många års erfarenhet inom vanlig psykologisk behandling och inom krishantering. Vi har ett kompetent nordiskt nätverk och är leverantörer av alla former av psykologtjänster till bla offentliga verksamheter och försäkrings- och pensionsbranschen.

Vi erbjuder våra kunder:

 • Professionell ärendehantering via digital plattform
 • En smidig och enkel kundresa
 • Ett nätverk av professionella och erfarna psykologer och krispsykologer
 • Ordinär psykologisk behandling
 • Akut psykologhjälp samt krispsykolog och krisberedskap 24/7 (grupp- såväl som individuell krishantering)
 • Övervakning och coachning av personal inom yrkesmässiga och psykosociala problemställningar
 • Telefonkonsultation och/eller personliga besök beroende på problemställningens komplexitet.
Om ordinär och akut psykologhjälp

På uppdrag av våra kunder hänvisar vi klienter till psykologisk behandling. När klienten hänvisas till behandling, gör rådgivningscentret i samarbete med klienten en uppskattning av behovet utifrån samtalen. 

Ordinär psykologi

 • Vi erbjuder individuella behandlingar av mycket hög kvalité i vår egen klinik eller hos psykolog i närområdet.
 • Våra psykologer åtar sig korta såväl som långa behandlingsförlopp.
 • Det maxantal av konsultationer som en klient kan få, avtalas med kunden.
 • Gruppbehandlingar erbjuds, som till exempel vid behov av grupputveckling, konfliktlösning, eller andra arbetsmiljömässiga problemställningar.
 • Behandlingen kan genomföras som telefonkonsultationer eller som personliga besök. En behandling genomförs alltid av samma psykolog för att säkra kontinuitet.
 • I den psykologiska behandlingen används endast evidensbaserade och validerade behandlingsmetoder.

Akut psykologhjälp

 • Konsultationerna är ofta begränsade till 1-3 konsultationer i omedelbar anslutning till varandra.
 • Vid behov av ytterligare konsultationer, talar man inte längre om akut psykologhjälp utan om ordinär psykologhjälp, där uppföljande konsultationer kan planeras in över längre tid.
 • SOS International erbjuder även gruppkonsultationer i anslutning till akut krishantering (debriefing och defusing).
Om krispsykologi och krisberedskap

SOS International har erfarenhet och kompetens att hantera både komplexa och mer vanligt förekommande krisinsatser och kan med kort varsel delta i insatser. 

Vi erbjuder våra kunder:

 • Professionell beredskap av krispsykologer
 • Stor erfarenhet av nationella och internationella krisinsatser
 • En egen, nätverksbaserad särskild krisberedskap över hela Norden
 • Aktivering av krishantering
 • Koordinering av krishantering samt stöttning och vägledning till exempelvis en drabbad familj
 • Uppföljning av kriser och kritiska händelser
Vårt nätverk av psykologer

Vi har ett professionellt nätverk av psykologer, som täcker hela Norden:

 • Vårt nätverk representerar en stor bredd inom psykologi, tex barnpsykologi, organisationspsykologi, neuropsykologi, specialister i missbruk med mera
 • Vi täcker som utgångspunkt hela landet och återspeglar den demografiska bilden
 • Vi ställer nationell- och internationell krisberedskap till förfogande

Fysisk behandling

SOS International är leverantör av fysiska behandlingar till nordiska försäkringsbolag och kommuner. SOS International har ett stort nordiskt nätverk av professionella behandlare inom fysisk behandling. 

Vi erbjuder våra kunder:

 • Professionell ärendehantering via digital plattform
 • En smidig och enkel kundresa
 • Ett nätverk av erfarna fysioterapeuter, kiropraktorer och naprapater
 • Behandling i nätverk
 • Behandling på egen klinik av egna behandlare
 • Distansbehandling, tex via video eller självhjälpträningsprogram
Vårt nätverk av fysioterapeuter, kiropraktorer och naprapater

Som kund hos SOS International får du tillgång till noga utvalda partners inom fysisk behandling, som levererar behandling effektivt och med hög kvalitet, anpassad efter patientens behov.

Vi erbjuder flera behandlingsmöjligheter, tex fysisk behandling i nätverket eller på egen klinik av egna behandlare samt möjlighet till behandling på distans, tex via video och webbaserade hemmaträningsprogram.

Vårt nätverk täcker hela landet och finns i hela Norden.

Medicinsk rådgivning

Vi erbjuder en medicinsk hotline, där sjuksköterskor hjälper klienter/försäkringstagare att hitta den rätta behandlingen. Klienten kontaktar då SOS International digitalt eller via telefon och beskriver symptomen, så vägleder sjuksköterskan klienten till adekvat behandling. Resultatet är en kvalitetssäkrad behandlingsprocess.

Vi erbjuder:

 • Medicinsk rådgivning och vägledning
 • Bokning av medicinsk behandling i SOS Internationals nätverk av behandlare, kliniker och sjukhus
 • Koordinering och uppföljning av patienten från start till slut
 • En tydlig kontaktväg för vård och behandling oavsett problem

 

De senaste 10 åren har vi arbetat med telefonkonsultationer. Erfarenheterna visar att upp till 30% av problemställningarna kan lösas direkt via telefon.

Business Development Manager, SOS International

Etablerad nordisk leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster

SOS International är en etablerad nordisk leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster. Vi är bland annat leverantör åt försäkringsbolag och kommuner, och vi erbjuder en lång rad tjänster med fokus på att förebygga, behandla och rehabilitera.

Vårt professionella nätverk är sammansatt så att det geografiskt täcker hela landet och hela Norden.

Bli en del af vårt nätverk

Kontakta oss

För frågor gällande partnerskap och affärsmöjligheter, var vänlig kontakta

Magnus Winqvist
Head of Operations, Healthcare Division
Tel +46 703160005
Anders Nilsson
Head of Commercial, Healthcare Division
Tel +46 (0) 703 81 98 40

Your browser language is different from the chosen site language. Please choose your preferred language below!